AVUKAT NURİ ÇELİK GÜRE - ÇELİK HUKUK BÜROSU

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1967 yılında mezun oldum. 1971 yılında avukatlık ruhsatnamesini alarak 1993 yılına kadar Türkiye Elektrik Kurumunda müşavir avukat ve hukuk müşaviri görevlerini başarı ile icra ettim.

43 yıllık tecrübemle Çelik Hukuk Bürosunda, Ankara barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya devam etmekteyim.

 
 
CEZA HUKUKU

» Her seviyede ceza davaları

» Yargıtay (itiraz, temyiz, karar düzeltme, yargılamanın
   yenilenmesi) kanun yollarına müracaat

» Adli sicil kaydı silinmesi

İDARE HUKUKU

» İdare mahkemelerinde iptal davaları ve tam yargı
   davaları ile Danıştay'da dava takipleri

» Vergi davaları

MEDENİ HUKUK

» Aile Hukuku

» Boşanma ve nafaka davaları

» Mal rejimi ve mal paylaşımı davaları

» Velayet ve vesayet davaları

» Maddi ve manevi tazminat davaları

» Evlat edinme, babalık, tanıma ve tenfiz davaları

KİŞİLER HUKUKU

» Vasi ve kayyum atanması

» Gaiplik

» Yaş ve nüfus düzeltme davaları

» Cinsiyet değişikliği davaları

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

» Hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatlarından
   kaynaklanan davalar

» İş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar

» İşçi işveren arasındaki sair ihtilaflardan kaynaklanan
   davalar ile mobing davaları

» Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin davalar
 
TÜKETİCİ HUKUKU

» Ayıplı mal ve hizmetten, kredi kartından, tüketici
   kredisinden, devre tatil sözleşmesinden, paket tur
   sözleşmesinden kaynaklanan tüketici hakem heyeti
   müracaatları ve davalar

GAYRİMENKUL HUKUKU

» İmar hukukundan kaynaklanan davalar

» Kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davaları

» Kat mülkiyeti davaları

» Kiralama hukukundan kaynaklanan davalar

» Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve yap-işlet-devret
   sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

» İstisna/eser sözleşmelerinden kaynaklanan inşaat
   hukuku davaları

» Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile iştira ve şufa
   (önalım) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKU

» Kıymetli evrak hukuku

» Taşıma hukuku

» Sigorta hukuku ve iptal davaları

İCRA İFLAS HUKUKU

» İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı ve iflas
   yoluyla icra takipleri

» İcra hakimliğinde görülen şikayet, itiraz, itirazın
   kaldırılması ve istihkak davaları

» İhtiyati haciz talepleri

» İtirazın iptali ve menfi tespit davaları

» İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

» Nafaka alacaklarının takibi ve çocuk teslimi
 


Adres

:

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı Onur İş Hanı ve Çarşısı No:12 Kat-7 Daire/166 Kızılay - Ankara
Tel : + 90 (312) 419 48 79
Faks : + 90 (312) 419 91 70
Gsm : + 90 (532) 616 73 08
E-mail : bilgi@nuricelikgure.av.tr